Urządzamy wnętrze- Projektowanie wnętrz on-line.

Regulamin

[Strony transakcji]

§ 1

 1. Osobą dokonującą zakupu na portalu internetowym www.urządzamywnetrze.pl może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna bądź prawna.
 2. Właścicielem portalu www.urzadzamywnetrze.pl, wykonawcą projektów jest Anna Cendrzak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Urządzamy wnętrze Studio Projektowe Anna Cendrzak, z siedzibą w Żywcu, ul.Sporyska 38, 34-300 Żywiec, NIP: 5532173034, zwana dalej „ www.urządzamywnętrze.pl” lub Usługodawcą.
 3. Zlecenie wykonania projektu na www.urzadzamywnętrze.pl może być dokonane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

[Postanowienia ogólne]

§ 2

 1. Wszystkie projekty zamieszczone na stronie www.urządzamywnętrze.pl są własnością Anny Cendrzak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Urzadzamy wnętrze Studio Projektowe Anna Cendrzak i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu bez zgody właściciela.
 2. Klient może swobodnie przeglądać zawartość strony www.urządzamywnętrze.pl oraz dokonywać zakupu. Każda osoba chcąca dokonać zakupu musi zaakceptować poniższy regulamin.
 3. Ceny realizacji poszczególnych elementów projektu, lub całych pakietów podane są w zakładce cennik na stronie www.urzadzamywnetrze.pl.
 4. Projekty pomieszczeń powyżej 50m2 wyceniane będą indywidualnie.

[Definicje]

§ 3

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 2. Projektant – profesjonalny projektant wnętrz, który przygotuje Projekt zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez zamawiającego, wykorzystując swoje kwalifikacje i umiejętności.
 3. Klient – osoba, która korzysta z portalu www.urządzamywnetrze.pl zgodnie z regulaminem.
 4. Projekt – projekt wnętrza zaprojektowany zgodnie z wytycznymi klienta, przez projektanta www.urządzamywnętrze.pl (projekt indywidualny).
 5. Rzut – plan pomieszczenia, które ma zostać zaprojektowane, przesłany do portalu www.urządzamywnetrze.pl przez klienta. Rzut powinien zawierać wszystkie informacje podane w instrukcji – jak zmierzyć pomieszczenie, zamieszczonej na portalu www.urządzamywnętrze.pl.
 6. Ankieta – zestaw pytań w formie elektronicznej, na które odpowiada klient, aby umożliwić projektantowi jak najlepsze dopasowanie projektu do oczekiwań klienta.
 7. Cena – kwota, którą uiszcza Klient za zakupiony pakiet (SUPER lub SUPER PLUS) oraz elementy dodatkowe projektu.
 8. Administrator – podmiot przechowujący dane osobowe Klientów – www.urządzamywnętrze.pl.

[Składanie zamówień, realizacja zamówienia, płatności]

§ 4

 1. Klient składa zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na portalu www.urządzamywnętrze.pl .
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie przez klienta oświadczenia o akceptacji regulaminu w formularzu zamówienia.
 3. Po przesłaniu formularza zamówienia projektant urzadzamywnetrze.pl kontaktuje się z klientem w celu ustalenia możliwego terminu i czasu realizacji projektu, wyboru odpowiedniego pakietu lub indywidualnego doboru elementów projektu, ostatecznej wyceny.
 4. Administrator www.urządzamywnętrze.pl potwierdza złożenie zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez klienta zamówienia. Czas ten może się wydłużyć, jeśli zamówienie zostanie złożone w sobotę lub niedzielę, oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Przyjęcie zamówienia jest nie jest równoznaczne z przyjęciem przez www.urzadzamywnetrze.pl oferty Klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez www.urzadzamywnętrze.pl drogą elektroniczną na adres Klienta warunków umowy ustalonych stosownie do §4 ust. 3 regulaminu.
 5. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu od klienta niezbędnych danych (rzut, ankieta, konsultacja z projektantem) oraz dokonaniu przez niego płatności za wybrany pakiet oraz elementy dodatkowe projektu.
 6. Płatności można dokonać za pomocą przelewu internetowego.
 7. Płatność za wybrany pakiet oraz elementy dodatkowe projektu następuje dopiero po wstępnych ustaleniach oraz akceptacji nadesłanych materiałów przez projektanta www.urzadzamywnętrze.pl
 8. Klient otrzymuje gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej , na wskazany adres e-mail.
 9. Czas realizacji projektu wynosi od 5 do 7 dni roboczych, liczony od momentu dostarczenia przez klienta wszystkich wymaganych danych (formularz zamówienia, akceptacja regulaminu, kompletny rzut, wypełniona ankieta) oraz potwierdzenia przelewu, chyba że umowa z Klientem przewidywać będzie inny termin.
 10. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania danego pomieszczenia oraz w przypadku konieczności dosłania przez klienta dodatkowych danych dotyczących projektowanego pomieszczenia.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,,
  • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

[Prawa autorskie i majątkowe]

§ 5

 1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego na www.urządzamywnętrze.pl
 2. Klient otrzymuje licencję do wykorzystania projektu na własne potrzeby.
 3. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i rozprowadzania zakupionego projektu.

[Reklamacje]

§ 6

 1. Jeżeli po otrzymaniu gotowego projektu klient zauważy w nim braki lub niezgodności w stosunku do złożonego zamówienia (również informacji zawartych w ankiecie) powinien poinformować o tym www.urządzamywnętrze.pl drogą elektroniczną na adres urzadzamywnetrze@gmail.com , w którym zawarty będzie opis błędów oraz żądania klienta. W treści reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko zamawiającego oraz podany na rachunku lub zamówieniu nr klienta.
 2. Reklamacje można składać w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania projektu drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich otrzymania.
 4. O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje projektant urzadzamywnetrze.pl.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji urządzamywnętrze.pl zaproponuje Klientowi jedno z rozwiązań:
  a) zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
  b) udzielenia Klientowi rabatu na kolejny Projekt,
  c) umożliwienie Klientowi dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji.
 6. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych lub wymiarów związanych z projektowanym pomieszczeniem, lub gdy klient sam dokonuje zmian, portal www.urządzamywnętrze.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe czy wyrządzone szkody. W tym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.
 7. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży projektu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 8. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni. Zapis ten nie dotyczy indywidualnych projektów. Powyższe uprawnienie może być zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Sporyska 38, 34-300 Żywiec lub adres mailowy: urzadzamywnetrze@gmail.com

[Dane osobowe]

§ 7

 1. 1. Zamówienie Projektu na www.urzadzamywnętrze.pl jest dobrowolne.
 2. 2. Akceptując regulamin portalu www.urzadzamywnętrze.pl klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
 3. 3. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. 4. Odbiorcą danych osobowych Klientów jest Administrator portalu www.urządzamywnętrze.pl.

[Postanowienia końcowe]

§ 8

 1. Projektant www.urzadzamywnętrze.pl ma prawo odmówić realizacji projektu w przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania projektu on-line (za pośrednictwem portalu www.urządzamywnętrze.pl).
 2. Roszczenia lub spory pomiędzy www.urzadzamywnętrze.pl, a Klientem, wynikające z korzystania z portalu lub z nim związane, których strony nie będą w stanie uregulować polubownie, zostaną poddane ostatecznemu rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla www.urzadzamywnętrze.pl, chyba iż Klient jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż projekty wykonywane są przy pomocy programów komputerowych, co nie zawsze pozwala na wierne oddanie rzeczywistości, a wygląd projektu może różnić się w zależności od ustawień monitora.
 4. Portal www.urzadzamywnętrze.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.urzadzamywnętrze.pl.

loading...
Loding...
Kalkulator

Kalkulator

Sprawdź cenę projektu Twojego pomieszczenia w zależności od m2 powierzchni podłogi i pakietu jaki wybierzesz